Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Câu hỏi khó của Uỷ viên Bộ Chính trị

  09/11/2017

"Tăng tỷ lệ nữ trong các cơ quan dân cử luôn là một chỉ tiêu đặc biệt quan trọng, một mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị," nữ đại biểu Quốc hội bốn khoá liên tiếp (X - XIII) khẳng định: "Đây là một chỉ số đánh giá sự tiến bộ của từn