Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Khảo sát đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược Phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

  01/11/2023

Nhằm đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược Phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, Học viện Phụ nữ Việt Nam khảo sát ý kiến đánh giá về các nội dung liên quan đến việc triển khai các hoạt động hiện thực hóa chiến lược. Kính đề nghị quý lãnh đạo Trung ương hội LHPN Việt Nam, quý đối tác, quý thầy cô và các bạn sinh viên tham gia thực hiện khảo sát theo các form dưới đây. Học viện Phụ nữ Việt Nam trân trọng cảm ơn!

enlightened PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN 2021 - 2025 (Dành cho lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và ban/đơn vị liên quan)

enlightened PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN 2021 - 2025 (Dành cho chuyên gia/đối tác/tổ chức sử dụng lao động)

enlightened PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN 2021 - 2025 (Dành cho lãnh đạo, quản lý, thành viên HĐHV)  

enlightened PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN 2021 - 2025 (Dành cho viên chức, người lao động) 

enlightened PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN 2021 - 2025 (Dành cho sinh viên, cựu sinh viên)

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả