Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lớp tập huấn về phương pháp nghiên cứu hướng hành động

  08/11/2017

 

(EOWP) – Ngày 11 tháng 2 năm 2014, trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” giữa Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), lớp tập huấn về kỹ năng thực hiện nghiên cứu hướng hành động (Action Research) đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là một hoạt động trong chương trình hỗ trợ nghiên cứu của Dự án và nhằm mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ nữ trong khu vực nhà nước. Tham dự lớp tập huấn có đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban Dân tộc; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình; Viện Kiểm sát Nhân dân; Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình.

Tài trợ nghiên cứu là một cấu phần quan trọng trong chương trình hoạt động của Dự án trong những năm qua. Bên cạnh nghiên cứu phát hiện vấn đề, dự án ngày càng chú trọng đến đến nghiên cứu hướng hành động, nhằm giúp chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành các hoạt động/chính sách cụ thể.


Lớp tập huấn đã tập trung vào các nội dung chính sau: (i) Cung cấp cho các nghiên cứu viên kiến thức, kỹ năng cơ bản để thực hiện nghiên cứu hướng hành động, đặc biệt là kỹ năng tổng hợp thông tin và đề xuất khuyến nghị/chính sách; (ii) Kinh nghiệm sử dụng bộ công cụ trong thiết kế nghiên cứu; và (iii) Phân tích và xử lý dữ liệu (định tính và định lượng). Tiếp theo sau lớp tập huấn này, Dự án sẽ tổ chức tập huấn về phổ biến kết quả nghiên cứu và xây dựng kế hoạch hành động; và kỹ năng trình bày.


Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” hoạt động từ năm 2009 với ba mục tiêu chính:

- Nâng cao năng lực cho nữ cán bộ lãnh đạo và quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, đặc biệt nâng cao nhận thức cho các cán bộ nữ đang tham gia quản lý về những vấn đề mới đặt ra trong triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

- Hỗ trợ quá trình chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2016 và lồng ghép giới vào các chính sách và thực tiễn công tác cán bộ và nhân sự nhằm thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược Quốc gia về bình đẳng Giới giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình Quốc gia về bình đẳng Giới giai đoạn 2011 – 2015.


- Hỗ trợ khuyến nghị và thực thi chính sách liên quan đến sự tham gia của phụ nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý và nâng cao nhận thức về vai trò và đóng góp của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo thông qua tăng cường nghiên cứu, tọa đàm chính sách và thiết lập mạng lưới quốc tế.

 


Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả